Informacija apie vadovą

Einamųjų metų užduotys
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą. Įgyvendinti patvirtintą strateginį veiklos planą ir nustatytus veiklos rodiklius.

Gebėti tinkamai naudoti skirtus asignavimus vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę veiklą.

Neturėti užfiksuotų pažeidimų iš įvairių institucijų dėl įstaigos ir vadovo veiklos.

Tinkamas dokumentų valdymas.

Tobulinti parengtą

pasitenkinimo paslaugomis vertinimo sistemą.

Pilnai įgyvendinti patvirtintą strateginį planą ir nustatytus veiklos rodiklius.

Įstaigoje užtikrintas savalaikis finansinių dokumentų pateikimas, skirti asignavimai naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.

Nenustatyta įstaigoje pažeidimų.

Nėra nusiskundimų dėl nustatytais terminais ir tinkamai pateiktų dokumentų ir ataskaitų rengimo.

Apklausti ne mažiau kaip 50 proc. paslaugų gavėjų ir pateikti pasitenkinimo paslaugų rezultatus.

Atsižvelgiant į gautus rezultatus parengti socialinių paslaugų kokybės gerinimo planą.

2.2. Dalyvauti ES lėšomis finansuojamame projekte, skirtame įstaigos teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą, skirtą įstaigos teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Dalyvauti ne mažiau kaip 1 projekte.

Įdiegti įstaigoje projekte numatytus kokybės rodiklius.

2.3. Tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas. Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją. Ne mažiau kaip 90 proc. socialinių paslaugų srities darbuotojų dalyvavo mokymuose ne mažiau kaip 16 val. ir gavo tai patvirtinančius pažymėjimus.