Informacija apie vadovą

Renata Kašinskienė
g. 1984-04-17
2021  iki dabar
Direktorė
BĮ Klaipėdos miesto globos namai
2014-2020
Direktorė
BĮ Barstyčių vaikų globos namai
2009- 2012
Personalo skyriaus Žmogiškųjų išteklių vystymo poskyrio vyriausioji specialistė,
Projekto „Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ koordinatorė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
2007-2009
Administratorė
UAB „Luidas“
2006-2007
Vyr. programų koordinatorė
VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“
2005-2005
Praktika/ Vilų tvarkytoja/ Virtuvės darbuotoja
The Resort Quest Outer Banks/ Sports bar „Sundogs“,  JAV
Išsilavinimas
2006-2008
Nekilnojamojo turto vertinimas ir valdymas
Magistras
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas
2002-2006
Įstaigų vadyba, tarptautinių ryšių vadybos specializacija
Bakalauras
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas
Einamųjų metų užduotys
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą. Įgyvendinti patvirtintą strateginį veiklos planą ir nustatytus veiklos rodiklius.

Gebėti tinkamai naudoti skirtus asignavimus vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę veiklą.

Neturėti užfiksuotų pažeidimų iš įvairių institucijų dėl įstaigos ir vadovo veiklos.

Tinkamas dokumentų valdymas.

Tobulinti parengtą

pasitenkinimo paslaugomis vertinimo sistemą.

Pilnai įgyvendinti patvirtintą strateginį planą ir nustatytus veiklos rodiklius.

Gauti Savivaldybės Planavimo ir analizės bei Biudžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos skyrių atsiliepimai dėl įstaigoje savalaikio finansinių dokumentų pateikimo, skirtų asignavimų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Nenustatyta įstaigoje pažeidimų.

Informacija iš KMSA Planavimo ir analizės bei Biudžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos skyrių dėl savalaikio finansinių dokumentų pateikimo, skirtų asignavimų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Apklausti ne mažiau kaip 50 proc. paslaugų gavėjų ir pateikti pasitenkinimo paslaugų rezultatus.

Apklausti ne mažiau kaip 15 gyventojų, kurie dėl sveikatos būklės negali dalyvauti apklausoje, artimųjų.

Atsižvelgiant į gautus rezultatus parengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų kokybės gerinimo planą.

2.2. Dalyvauti ES lėšomis finansuojamame projekte “Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje”. Įgyvendinti ES lėšomis finansuojamo projekto, skirto įstaigos teikiamų paslaugų kokybės gerinimui, II etapą Įdiegti įstaigoje projekte numatytą kokybės rodiklį – bendrą klientų konsultavimo telefonu ir internetu sistemą bei informacijos bazę, naudojamą aptarnauti klientus įstaigoje arba nuotoliniu būdu.
2.3. Skatinti darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinti profesines kompetencijas. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius. Suorganizuoti vieni emocinės kompetencijos stiprinimo mokymai, kuriuose dalyvavo ne mažiau kaip 50 proc. įstaigos darbuotojų, ne mažiau kaip 8 val. ir darbuotojai gavo tai patvirtinančius pažymėjimus.

Ne mažiau kaip 90 proc. socialinių paslaugų srities darbuotojų dalyvavo mokymuose ne mažiau kaip 16 val. ir gavo tai patvirtinančius pažymėjimus.

2.4. Užtikrinti kokybės vadybos LYN metodo įdiegtų veiklos organizavimo sistemų tęstinumą Įdiegtų kokybės vadybos LYN metodų Kaizen, Asaichi, Vaca tobulinimas ir palaikymas. Įgyvendinti ne mažiau 50 procentų darbuotojų kokybės vadybos pasiūlymų