Įstaiga siūlo darbą:

Socialinis darbuotojas

2 etatai

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo studijų krypties išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo studijų krypties išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Pareigybės grupė – Specialistas

Pareigybės lygis – A2

Pareiginės algos bazinis dydis nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis.