Trumpalaikė ar ilgalaikė  socialinė globa (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Socialinių paslaugų kataloge nustatytais terminais) Klaipėdos miesto globos namuose gali būti skiriama, atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir Globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas, pensinio amžiaus asmenims su didelių specialiųjų poreikių lygiu (75 m. ir vyresniems didelių specialiųjų poreikių lygis nebūtinas) arba vienišiems darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatyta 75 ir daugiau procentų netekto darbingumo bei, kuriems dėl fizinės negalios nustatytas  dalinis ar visiškas nesavarankiškumas.

GLOBOS SKYRIMO TVARKA (sutrumpinta versija)

  1. Socialines paramos skyriaus specialistas par 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato asmeniui socialinės globos poreikį, užpildydamas Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo, ar Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimo formą (patvirtinta Socialines apsaugos ir darbo ministerijos) ir jas registruoja.
  2. Socialinės paramos skyriaus specialistas patikrina duomenų bazes, įsega į bylą pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą, atlieka asmens finansinių galimybių vertinimą, užpildydamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą įvertinimo formą.
  3. Sutvarkytos asmenų bylos perduodamos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Sudėtingais atvejais asmeniui trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos skyrimą svarsto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės asmenų siuntimo į socialinės globos įstaigas komisija (toliau – Komisija), kuri Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas. Komisijos nuostatus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
  4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos skyrimo ar neskyrimo, Socialinės paramos skyriaus specialistas užpildo sprendimą dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo (forma patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro) bei jį registruoja. Sprendimą pasirašo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo Socialinės paramos skyriui dienos. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo Socialinės paramos skyriui dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad Globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti.
  5. Esant sprendimui skirti ar neskirti asmeniui trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, Socialinės paramos skyriaus specialistas Sprendimo kopiją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikia (išsiunčia) asmeniui, Sprendimo originalą įsega į asmens bylą.
  6. Esant sprendimui skirti asmeniui trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, tačiau Globos namuose nesant laisvų vietų, asmuo pagal sprendimų skirti trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą priėmimo datą įrašomas į Socialinės paramos skyriuje esančią eilę trumpalaikei ar ilgalaikei socialinei globai gauti Klaipėdos miesto globos namuose. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.
  7. Asmeniui pateikus motyvuotas priežastis dėl kurių jam reikalinga skubi trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslauga, jam gali būti skiriama socialinė globa skubos tvarka ir eilėje paslaugai gauti jis įrašomas pirmumo tvarka (išskyrus asmenis, kuriems paslauga skiriama valstybės ar kitų savivaldybių globos namuose).

GLOBOS SKYRIMO TVARKA (pilna versija)

2010 m. gruodžio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigoje skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Peržiūrėti

2014 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 ,. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigoje skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Peržiūrėti

2016 m. balandžio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 ,. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigoje skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Peržiūrėti